• Khối: {{lessonStore.ten_khoi}}
  • Môn: {{lessonStore.ten_mon}}
  • Người tạo: {{lessonStore.full_name}}
  • Ngày tạo: {{moment(lessonStore.create_date).format('HH:mm:ss DD/MM/YYYY')}}
  • Ngày tạo:
  • File đính kèm :
  • File đính kèm :

{{lessonStore.title}}

{{lessonStore.title}}

Trang {{index+1}}

{{lessonStore.title}}

File học liệu không phù hợp để hiển thị trên trình duyệt. Vui lòng click Tải File để xem chi tiết!

File không đúng định dạng

{{lessonStore.title}}

{{lessonStore.title}}

{{lessonStore.title}}

{{lessonStore.title}}

Chưa hỗ trợ xem học liệu nhúng Vimeo

{{lessonStore.title}}

{{lessonStore.title}}